БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

https://www.mon.bg/bg/143#Strategy_BDP

    Обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътствува през цялото му развитие. Децата не осъзнават опасностите, които крие пътят. Ето защо обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването на защитни механизми на децата като участници в пътното движение. Неговата дългосрочна роля е създаване на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.

     В изпълнение на плана за действие за повишаване на безопасността по пътищата всяка година се организират и провеждат инициативи по БДП. Традиция е провеждането на състезание с викторина по класове, където учениците показват своите придобити знания и компетентности към безопасно и културно поведение на пътя.