Проект BG05M20P001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M20P001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M20P001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

01.06.2019

https://www.mon.bg/bg/100725Архив