Седмица на тренинги

Седмица на тренинги

Седмица на тренинги

13.10.2023

В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в периода от 11.10.2023г. до 16.10.2023г. бяха проведени тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.

Тема на тренинга: „Подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота по време на природни бедствия и др.“. Тренингът бе проведен от външни експерти - Иван Гьошев и Никола Гълъбов - пожарникари с опит в обучението на деца и ученици. Чрез игри, тренировки и забавни викторини, съобразени с възрастовите особености на учениците се формираха стратегии за справяне. Стратегиите за справяне отхвърлят инстинктивните защитни механизми и представляват съзнателен и директен модел на поведение към възникналата стресова или екстремална ситуация.

Тема на тренинга: „Подкрепа и действия при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния“. Тренингът бе проведен от медицински специалисти с опит в обучението на деца и ученици – м.с. Нели Якимова и м.с. Илиана Якимова. Чрез игри и забавни викторини у учениците се формираха стратегии за справяне, фокусирани към проблема и резилианс при настъпване на извънредни кризисни ситуации.

Тема на тренинга: „Подкрепа при евентуални случаи на насилие“. Тренингът бе проведен от външните експерти Елисавета Миланова  и Соня Тоскова – членове на Общинската комисия за борба з противообществените прояви, с опит в обучението на деца и ученици. Чрез игри и забавни викторини, съобразени с възрастовите особености на учениците се формираха стратегии за справяне, фокусирани към проблема и резилианс при настъпване на извънредни кризисни ситуации.