Проект "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград"

Проект "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград"

Проект "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград"

16.08.2021

30.05.2023

Проведени концерти "Млади таланти"!

 

26.05.2023

Покана за концерт "Млади таланти"!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

Проектът се финансира по две оперативни програми:

1.      ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01,Приоритетна ос
BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.

2.     ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Срок на изпълнение : 16.08.2021  - 30.06.2023 г.