ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

27.06.2022

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

ДИГИТАЛНИ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

Като иновативно училище, ОУ „Неофит Рилски“ не спира да се развива и да внедрява нови форми на педагогическо взаимодействие и на обучение на учениците. Училището ни се стреми да интегрира иновативни методи и стратегии в обучението. Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават определени проблеми в образователния процес. Иновациите по нов начин предоставят на учениците възможности за изучаване на света, който ни заобикаля. Децата са в крак със съвременното поколение. С използване на технологиите в обучението се създават грамотни ученици. Мотивацията  към учебната работа нараства значително, както и стремежът към повишаване на резултатите. Въвеждането на софтуерни образователни продукти и платформи дават възможност да се персонализира обучението с помощта на технологиите.

Днес се осъществи проверка по проект „Иновативно училище“ от експертите:

Емилия Мирчева – независим експерт синдикат „Образование“,

Рени Рангелова – старши експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в МОН,

Рени Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН,

Диян Стаматов – независим експерт, председател на СРСНПБ,

Васвие Мехмедова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО Пазарджик.

С бъдещите първокласници и с учениците от четвърти клас бяха представени иновативни практики от началните учители Цвета Гергова и Мирела Кузманова с помощта на платформите j2e.com. gonoodle.com, Енвижън Play.

Оценката на проверяващите е отлична, а препоръката – проектът да се разширява и да участват в него все повече мотивирани учители, да се популяризират иновативните практики между учители, родители и училища.

Целта на иновативните практики е чрез компютърните технологии и иновативни методи на преподаване и практики да се повиши мотивацията за учене, което да доведе до по-голямо желание за работа у учениците и повишаване на тяхната активност. Да се развие потенциала на всяко дете. Да изградят умения за самостоятелно учене, увереност, инициативност и нагласи за развитие, да се формират условия за приобщаващо образование на децата със специални образователни потребности. С помощта на иновативното преподаване да се промени отношението на учениците към училищната общност и към образователния процес. Учениците да бъдат ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност, която позволява развиване на умения за критично мислене. Да се удовлетворят желанията на учениците за изява. Благодарения на иновативното преподаване да се създаде учебна и училищна среда, в която учениците да се чувстват сигурни, за да се справят по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.